Ochrana osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

EKOFARM s.r.o., so sídlom Podskalie 61, 018 22
IČO: 36314021
DIČ: 2021530203
IČ DPH: SK2021530203
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro , Vložka číslo: 12171/R

kontaktné údaje:
telefón: 0905-855111
e-mail: ekofarm@ekofarm.sk
www.ekofarm.sk


2. SPRACOVANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou EKOFARM s.r.o. nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

  • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
  • oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti EKOFARM s.r.o.,

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail: ekofarm@ekofarm.sk.


4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ


5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

  • na prístup k osobným údajom
  • na opravu osobných údajov
  • na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • na výmaz osobných údajov
  • na prenositeľnosť osobných údajov
  • vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.


6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

Dátum poslednej aktualizácie 01.09.2018